ข้าวอินทรีย์คืออะไร /organic rice

Posted by khaobune on June 4, 2011

(Root) 2011611_56493.jpg 
         (Root) 2011611_56516.jpgข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) เป็นข้าวที่ได้จากการผลิต

แบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยง

การใช้สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ใดๆ ในทุกขั้นตอน

การผลิต รวมถึงการเก็บรักษาผลผลิต


สารเคมีหรือสารสังเคราะห์ที่หลีกเลี่ยงได้แก่ ปุ๋ยเคมี;

สารควบคุมการเจริญเติบโต; สารควบคุมและกำจัดวัชพืช;

สารป้องกันกำจัดโรค, แมลง และสัตว์ศัตรูข้าว เป็นต้น


หากมีความจำเป็น สามารถใช้อินทรีย์วัตถุ หรือวัสดุ

จากธรรมชาติ และสารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน

และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมถึงไม่มีสารพิษตกค้างปนเปื้อน

ในผลผลิต ในดิน ในอากาศ และในน้ำ ซึ่งการผลิต

แบบเกษตรอินทรีย์ ยังถือเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม

และรักษาสมดุลในระบบนิเวศน์อีกด้วย


ดังนั้น การผลิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ ทำให้ได้ผลผลิต

ข้าวที่มีคุณภาพดี และปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมี

หรือสารสังเคราะห์ตกค้าง ซึ่งส่งผลโดยตรงให้ผู้บริโภค

มีสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี


เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ และเชื่อถือในระบบ

การผลิตแบบเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์

ผู้ผลิตจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก

หน่วยงานตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน