เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ : ข้าวหอมมะลิแดง & ไรซ์เบอรี่ & สินเหล็ก

Posted by khaobune Apr 26, 2012(Root) 2012426_77413.jpg
(Root) 2012426_77413.jpg(Root) 2012426_77413.jpg
(Root) 2012426_77413.jpg


 

   จำหน่าย พันธุ์ข้าวหอมมะลิแดง & ไรซ์เบอรี่ & สินเหล็ก

   จำหน่าย ถั่วเขียวอินทรีย์
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100%

    .. ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. (ACT-IFOAM)

 

    ==================================

    พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ปลูก#1 [หมดแล้วค่ะ]
    .. เก็บเกี่ยวแล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555
    .. ปลูกโดยใช้ เมล็ดพันธุ์ไรซ์เบอรี่อินทรีย์ 
    .. ปลูกโดยใช้ รถดำนา เราเพาะกล้าเอง หมดกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนค่ะ
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง
    .. การเก็บเกี่ยว & ตากข้าว & นวดข้าว & สีฝัด & ร่อนวัชพืช

       เราลงแขก (จ้างแขก) ค่ะ หมดกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนเช่นกันค่ะ

    .. จำหน่ายกิโลกรัมละ 35 บาทค่ะ (ค่าใช้จ่ายขนส่งคิดตามจริงค่ะ)

    พันธุ์ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ปลูก#1 [หมดแล้วค่ะ]
    .. เก็บเกี่ยวแล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555
    .. ปลูกโดยใช้ เมล็ดพันธุ์ไสินเหล็กอินทรีย์
    .. ปลูกโดยใช้ ลงแขก (จ้างแขก) ดำมือ ค่ะ
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง
    .. การเก็บเกี่ยว จำเป็นต้องใช้รถเกี่ยวเนื่องจากฟ้าฝนแปรปวน

       (รถเกี่ยวทำความสะอาดก่อนลงเกี่ยว เราดูแลใกล้ชิด เราล้างคอรถเกี่ยว

        ด้วยข้าว 5 กระสอบปุ๋ยประมาณ 100 กิโล เพื่อป้องกันเมล็ดพันธุ์ปนค่ะ)
    .. การตากข้าว & สีฝัด & ร่อนวัชพืช เราลงแขก (จ้างแขก) ค่ะ
    .. จำหน่ายกิโลกรัมละ 35 บาทค่ะ (ค่าใช้จ่ายขนส่งคิดตามจริงค่ะ)

    ==================================

 

     พันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ปลูก#2 

    .. [หมดแล้วค่ะ]

    ..  เก็บเกี่ยวแล้ว : วันที่ 22 พย. 2555
    .. ปลูกโดยใช้ เมล็ดพันธุ์หอมมะลิแดงอินทรีย์ 
    .. ปลูกโดยใช้ ลงแขก (จ้างแขก) ดำมือ เราเพาะกล้าเองค่ะ
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง

    .. เราลงแขก (จ้างแขก) เดินเก็บวัชพืช และข้าวปนในนา

    .. การเก็บเกี่ยว & ตากข้าว & นวดข้าว & สีฝัด

       เราลงแขก (จ้างแขก) ค่ะ หมดกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนเช่นกันค่ะ

    .. จำหน่ายกิโลกรัมละ 40 บาท (ค่าใช้จ่ายขนส่งคิดตามจริง)


    พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ปลูก#2 

    .. [หมดแล้วค่ะ]

    ..  เก็บเกี่ยว : 19-27 ธค. 2555
    .. ปลูกโดยใช้ เมล็ดพันธุ์ไรซ์เบอรี่อินทรีย์ 
    .. ปลูกโดยใช้ ลงแขก (จ้างแขก) ดำมือ ค่ะ
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง

    .. เราลงแขก (จ้างแขก) เดินเก็บวัชพืช และข้าวปนในนา

    .. การเก็บเกี่ยว & ตากข้าว & นวดข้าว & สีฝัด

       เราลงแขก (จ้างแขก) ค่ะ หมดกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนเช่นกันค่ะ

    .. จำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท (ค่าใช้จ่ายขนส่งคิดตามจริง)

    พันธุ์ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ปลูก#2 

    .. [หมดแล้วค่ะ]

    ..  เก็บเกี่ยว : 14-18 ธค. 2555
    .. ปลูกโดยใช้ เมล็ดพันธุ์ไสินเหล็กอินทรีย์
    .. ปลูกโดยใช้ ลงแขก (จ้างแขก) ดำมือ ค่ะ
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง

    .. เราลงแขก (จ้างแขก) เดินเก็บวัชพืช และข้าวปนในนา

    .. การเก็บเกี่ยว & ตากข้าว & นวดข้าว & สีฝัด

       เราลงแขก (จ้างแขก) ค่ะ หมดกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนเช่นกันค่ะ

    .. จำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท (ค่าใช้จ่ายขนส่งคิดตามจริง)

     ==================================

     พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์ ปลูก#3 

    .. [หมดแล้วค่ะ]

    ..  เก็บเกี่ยว : 7-12 ธันวาคม 2556
    .. ปลูกโดยใช้ เมล็ดพันธุ์ไรซ์เบอรี่อินทรีย์ 
    .. ปลูกโดยใช้ ลงแขก (จ้างแขก) ดำมือ ค่ะ
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง

    .. เราลงแขก (จ้างแขก) เดินเก็บวัชพืช และข้าวปนในนา

    .. การเก็บเกี่ยว & ตากข้าว & ย่ำนวดข้าว & & สงข้าว & ร่อนขี้ลำพวน & สีฝัด

       เราลงแขก (จ้างแขก) เกี่ยวมือ ค่ะ หมดกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนเช่นกันค่ะ

    .. จำหน่ายกิโลกรัมละ 65 บาท (ค่าใช้จ่ายขนส่งคิดตามจริง)

 

     พันธุ์ข้าวสินเหล็กอินทรีย์ ปลูก#3 

    .. [หมดแล้วค่ะ]

    ..  เก็บเกี่ยว : 12-29 พฤศจิกายน 2556
    .. ปลูกโดยใช้ เมล็ดพันธุ์ไสินเหล็กอินทรีย์
    .. ปลูกโดยใช้ ลงแขก (จ้างแขก) ดำมือ ค่ะ
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง

    .. เราลงแขก (จ้างแขก) เดินเก็บวัชพืช และข้าวปนในนา

    .. การเก็บเกี่ยว & ตากข้าว & ย่ำนวดข้าว & & สงข้าว & ร่อนขี้ลำพวน & สีฝัด

       เราลงแขก (จ้างแขก) เกี่ยวมือ ค่ะ หมดกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนเช่นกันค่ะ

    .. จำหน่ายกิโลกรัมละ 65 บาท (ค่าใช้จ่ายขนส่งคิดตามจริง)

 

     พันธุ์ข้าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ปลูก#3 

    .. [หมดแล้วค่ะ]

    ..  เก็บเกี่ยวแล้ว : 12-29 พฤศจิกายน 2556
    .. ปลูกโดยใช้ เมล็ดพันธุ์หอมมะลิแดงอินทรีย์ 
    .. ปลูกโดยใช้ ลงแขก (จ้างแขก) ดำมือ เราเพาะกล้าเองค่ะ
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง

    .. เราลงแขก (จ้างแขก) เดินเก็บวัชพืช และข้าวปนในนา

    .. การเก็บเกี่ยว & ตากข้าว & ย่ำนวดข้าว & & สงข้าว & ร่อนขี้ลำพวน & สีฝัด

       เราลงแขก (จ้างแขก) เกี่ยวมือ ค่ะ หมดกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนเช่นกันค่ะ

    .. จำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท (ค่าใช้จ่ายขนส่งคิดตามจริง)

 

     พันธุ์ข้าวหอมมะลิขาวอินทรีย์ ปลูก#3 

    .. [หมดแล้วค่ะ]

    ..  เก็บเกี่ยวแล้ว : 12-29 พฤศจิกายน 2556
    .. ปลูกโดยใช้ เมล็ดพันธุ์หอมมะลิขาวอินทรีย์ 
    .. ปลูกโดยใช้ ลงแขก (จ้างแขก) ดำมือ เราเพาะกล้าเองค่ะ
    .. ปลูกระบบอินทรีย์ 100% ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ และสมุนไพรไล่แมลง

    .. เราลงแขก (จ้างแขก) เดินเก็บวัชพืช และข้าวปนในนา

    .. การเก็บเกี่ยว & ตากข้าว & ย่ำนวดข้าว & & สงข้าว & ร่อนขี้ลำพวน & สีฝัด

       เราลงแขก (จ้างแขก) เกี่ยวมือ ค่ะ หมดกังวลเรื่องเมล็ดพันธุ์ปนเช่นกันค่ะ

    .. จำหน่ายกิโลกรัมละ 50 บาท (ค่าใช้จ่ายขนส่งคิดตามจริง)

 

   ================================== 


      ถั่วเขียวอินทรีย์
      
เก็บเกี่ยว #1 : มีนาคม 2556 (สู้หญ้าไม่ไหว ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดค่ะ)

      เก็บเกี่ยว #2 : เมษายน 2556 (ได้ผลผลืตน้อย ไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดค่ะ)
      เก็บเกี่ยว #3 (ปลูกบนคันนา) : กันยายน 2556 (ขออนุญาติไม่จำหน่ายเมล็ด                      ถั่วเขียวนะคะ ได้ผลผลิตค่อนข้างน้อยมาก เพราะเก็บไม่ทันฝนค่ะ                      ตั้งใจจะแปรรูปขายเป็น ถั่วเขียวอินทรีย์บด ใช้ทำความ
สะอาดผิว)

   

    ================================== 

      

    

(Root) 2012426_79501.jpg

ทีมคุณยาย ลงแขก (จ้างแขก) เกี่ยวข้าวไรซ์เบอรี่ค่ะ(Root) 2012426_79515.jpg

ขนกันเช้าจรดเย็นท่ามกลางอากาศที่ร้อนมาก(Root) 2012426_79637.jpg

ใช้รถไถใหญ่ย่ำ เพื่อให้เมล็ดข้าวหลุดจากรวงข้าวค่ะ เราย่ำบนพื้นดินซึ่งมีความยืดหยุ่น ทำให้เมล็ดไม่หัก ไม่เหมือนพื้นปูน(Root) 2012426_79697.jpg

ช่วยกัน "สงข้าว" เพื่อ กลับข้าว ข้างล่างให้มาอยู่ข้างบน(Root) 2012426_80704.jpg

ในที่สุด ก็เห็น เมล็ดข้าวไรซ์เบอรี่แล้ว รถไถยางหน้ารั่วไปหนึ่งข้าง แต่ก็พยายามจนสำเร็จค่ะ(Root) 2012426_79566.jpg

ขอพักทานข้าวก่อนค่ะ (Root) 2012426_80182.jpg

สีฝัดข้าวไรซ์เบอรี่ คุณยายบอกว่า ข้าวแกร่ง ดีค่ะ(Root) 2012426_80201.jpg

คุณยาย "วีกระด้ง" ค่ะ เป็นพิธีดั้งเดิม(Root) 2012426_80218.jpg

ช่วยกัน แพ็ค แพ็ค ชั่ง ค่ะ(Root) 2012426_80235.jpg

คุณยาย บอกกล่าวแม่พระโพสพ ก่อนนำข้าวไรซืเบอรี่ เข้าเก็บในยุ้งค่ะ คุณยายบอกกล่าวข้าวเก่าที่มีอยู่ในยุ้งแล้ว ก่อนเก็บข้าวใหม่ด้วยค่ะ(Root) 2012426_80284.jpg

ลองเพาะ เมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ มาให้ดูกันค่ะ(Root) 2012517_78713.jpg

ข้าวสินเหล็ก ทีมคุณยายลงแขกดำมือ เก็บเกี่ยวแล้วค่ะ

ฟ้าฝนแปรปวน เราขนย้ายตากแดดทันทีเมื่อฟ้าเปิด ตาก 3 แดดค่ะ(Root) 2012517_78748.jpg

หลังจากตากข้าว & สีฝัด เราร่อนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อแยกเมล็ดหญ้าและสิ่งเจือปนอื่นออกค่ะ


เกษตรอินทรีย์ข้าวบุญ ขอขอบคุณ ทีมคุณยาย ที่ช่วยกันลงแขกดำนา & เกี่ยวข้าว ให้พวกเราได้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวดีดี

ไว้ปลูกกันต่อไปค่ะ ร่วมด้วยช่วยกันสร้างงานให้กับ กลุ่มคุณยายกันต่อไปนะคะ  ขอบคุณที่อุดหนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว ..ข้าวบุญ.. ค่ะ